odpowiedzialność za samochód służbowy

Samochód to jedno z narzędzi pracy, które otrzymujemy, by móc wykonywać obowiązki firmowe w przypadku zawodów wymagających dużej mobilności. Jednak pracodawcy często pozwalają także prywatnie korzystać ze służbowego samochodu. Sprawdzamy, na kim w takiej sytuacji spoczywa odpowiedzialność za skutki ewentualnego wypadku lub uszkodzeń powstałych w inny sposób.

Odpowiedzialność pracownika: warunki

Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy uzależniona jest głównie od warunków, na jakich pracodawca udostępnia mu pojazd. To jakie ograniczenia zostaną narzucone pracownikowi, zależy wyłącznie od pracodawcy. Niektórzy pracodawcy udzielają pracownikom zgody na użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Inni kategorycznie tego zabraniają lub pozwalają jedynie na dojazd i powrót z pracy. Jeszcze inni, w celu kontroli, wprowadzają ograniczenia przejechanych kilometrów.

Odpowiedzialność kierowcy za samochód służbowy regulują przepisy Kodeksu Pracy, dotyczące odpowiedzialności materialnej. Pracownik z racji tego, że otrzymuje pojazd głównie do celów firmowych, jest chroniony przez prawo właśnie w tym zakresie. Za wyrządzone szkody odpowiada tylko w określonych sytuacjach. Grozi mu pokrycie kosztów, jeśli są one wynikiem nienależytego wykonania obowiązków. W trudniejszej sytuacji jest zatem pracodawca, na którym spoczywa obowiązek udowodnienia winy pracownika.

Odpowiedzialność kierowcy za samochód służbowy w razie wypadku: zapisy w Kodeksie Pracy

Jeśli wina pracownika jest bezsprzeczna, to w pełni pokrywa on koszty wyrządzonej szkody. Może się także zdarzyć, że pracownik jest winny szkody, ale nie w pełni. Jeśli część winy ponosi pracodawca, to jej wartość jest odejmowana od pełnej wartości zdarzenia. W takiej sytuacji pracownik ponosi pomniejszone koszty kolizji.

”Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia”.

Kodeks Pracy (Art. 117. § 1.)

Wysokość odszkodowania nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia, jakie przysługiwało pracownikowi w momencie wyrządzenia szkody. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Pracownik musi w pełni ponieść koszty szkody, jeśli:

  • wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych;
  • szkoda wyrządzona została umyślnie;
  • szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa;
  • pracownik wszedł w posiadanie auta w wyniku złamania prawa;
  • pracownik uciekł z miejsca zdarzenia;
  • pracownik nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem;
  • podwładny prowadził pod wpływem środków odurzających.

Odpowiedzialność za samochód służbowy: dokumenty

Przekazanie pracownikowi auta firmowego reguluje umowa powierzenia samochodu służbowego. Taki dokument powinien zostać sporządzony w sposób niepozostawiający wątpliwości co do zgody pracownika na podjęcie odpowiedzialności za samochód służbowy w określonych wypadkach. W dokumencie należy przede wszystkim wskazać na karę pieniężną w momencie naruszenia warunków umowy przekazania.

Pracodawca może ochronić się korzystniejszą formą umowy, jaką jest powierzenie mienia wraz z obowiązkiem zwrotu. Taka forma umowy zakłada pełną odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy. W razie wyrządzenia szkody, pracownik w pełni pokrywa jej koszty. Ponadto pracodawca ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie poniesionych strat, które nabył w wyniku szkody pracownika.

Samochód służbowy to mienie pracodawcy

Nawet jeśli pracodawca powierza pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych, musi on pamiętać, że jest to narzędzie ułatwiające mu wykonywanie zadań firmowych. Jeśli auto jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, to pracownik musi się liczyć z tym, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w razie szkody. W końcu gdyby pracownik w tym czasie nie pełnił obowiązków służbowych na rzecz firmy, to do szkody by nie doszło. Szkody firmowe są więc wynikiem prowadzenia działalności i będąc przedsiębiorcą, należy mieć to ryzyko na uwadze.

5/5 - (3 votes)

Jak często należy odgrzybiać klimatyzację?

Poprzedni

Czym jest wyciągarka samochodowa?

Następny

Zobacz także

Więcej Porady